Nieuws

Overstappen van Arbodienst

Zeg vóór 1 oktober (pro forma) op
Het is weer de tijd van het jaar om de prestaties van uw arbodienstverlener goed te evalueren. Misschien heeft u dit al gedaan en bent u helemaal tevreden. Dan moet u vooral niets doen. Maar als u twijfelt over de samenwerking met de arbodienstverlener, dan is het nu het moment om eens kritisch na te denken over wat u wilt. De meeste overeenkomsten met arbodiensten lopen per kalenderjaar met een opzegtermijn van 3 maanden.

Tussentijds opzegbeding is niet áltijd gunstig

Een tijdelijk contract is alleen op te zeggen als de werkgever en werknemer een tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen. Of zo’n contractuele bepaling wenselijk is, verschilt per situatie. Het kan voorkomen dat een werkgever of werknemer een tijdelijk contract voortijdig wil beëindigen. Dit is in principe alleen mogelijk als er in de arbeidsovereenkomst of cao een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Dit beding luidt bijvoorbeeld: ‘Zowel de werkgever als de werknemer kan deze arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn’.

Gematigde transitievergoeding bij verstoorde arbeidsrelatie

Een werknemer en zijn werkgever konden niet langer door één deur. Ongeacht de vele, aantoonbare, aangeboden oplossingen van de werkgever. Uiteindelijk rest de werkgever geen andere keuze dan naar de rechter te stappen en ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. De werknemer claimt hierbij recht te hebben op een transitievergoeding van € 8.094,= en een billijke vergoeding van € 24.

Bedenktermijn begint toch vóór ondertekening

Op het moment dat een werknemer bewust schriftelijk akkoord gaat met de inhoud van een schikking, begint de wettelijke bedenktermijn van twee weken. Hij hoeft de vaststellingsovereenkomst dan nog niet te hebben ondertekend. Tot dit oordeel is de kantonrechter in Leiden gekomen. De wettelijke bedenktermijn houdt een periode in waarin de werknemer zijn akkoord op een vaststellingsovereenkomst voor een ontslag met wederzijds goedvinden mag intrekken. Hij hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Identificatieplicht en nieuw paspoort

Als werkgever moet u voldoen aan uw identificatieplicht. Dit betekent dat u, vóórdat de werknemer aan het werk gaat, het identiteitsbewijs dient te controleren en een kopie ervan in uw salarisadministratie moet bewaren. Nieuw paspoort
Van de nieuwste versie van het paspoort moet u zowel de voorkant als de achterkant kopiëren en de kopie bewaren in uw salarisadministratie. Dat is noodzakelijk omdat het burgerservicenummer (BSN) tegenwoordig op de achterkant staat.  Een verkeerde of ontbrekende kopie van een geldig legitimatiebewijs kan voor de Belastingdienst reden zijn om het anoniementarief (52%) toe te passen.

Wet Werk en Zekerheid heeft ontslag niet makkelijker gemaakt

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die vorig jaar zomer inging, heeft ontslag van werknemers helemaal niet makkelijker gemaakt. Dit zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen bij BNR. Van Gelderen heeft onderzoek gedaan naar de behandelingen van ontslagaanvragen. Hij ziet dat rechters veel kritischer persoonlijke ontslagaanvragen zijn gaan toetsen. Als gevolg moeten werkgevers dossier over een werknemer veel beter op orde hebben om iemand daadwerkelijk te kunnen ontslaan.

Opdrachtgever mag ZZP’er niet meer om kopie identiteitsbewijs vragen

Opdrachtgevers mogen ZZP’ers niet meer om een kopie of scan van het identiteitsbewijs vragen. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Tot 1 mei 2016 moest de opdrachtgever van een ZZP’er een kopie of scan van het identiteitsbewijs bezitten als de ZZP’er een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gebruikte. Door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is dat nu niet meer verplicht. De opdrachtgever mag daarom geen kopie of scan van het identiteitsbewijs vragen.

Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen bijna

Op 1 juli 2016 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2015 hebben opgebouwd, maar nog niet hebben opgenomen. Er kunnen echter afspraken zijn die deze geldigheidsduur verlengen. Sinds de komst van de nieuwe vakantiewetgeving in 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het jaar van opbouw benutten. Doen ze dat niet, dan komt het restant keihard te vervallen. Voorwaarde is wel dat de werknemer redelijkerwijs in staat is geweest om vakantie op te nemen.

Subsidie praktijkleren aanvragen kan weer

Sinds 2 juni kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student. De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats verzorgen voor: vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg; mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  volgen; hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving; promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.   De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin de werkgever begeleiding heeft gegeven en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. De subsidie is maximaal € 2.

Wat moet er in uw klokkenluidersregeling?

Per 1 juli 2016 is elke organisatie wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben. Die zogenoemde klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Wat moet er in elk geval in die meldregeling? Per 1 juli treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking en daardoor moet elke organisatie met vijftig werknemers of meer verplicht een interne meldregeling (tools) hebben. In een goede meldregeling horen in elk geval de volgende onderdelen thuis: 1. Advies rond de melding: een werknemer moet advies kunnen inwinnen over zijn melding van een mogelijke misstand bij iemand met een geheimhoudingsplicht, zoals een advocaat of vertrouwenspersoon.
Getoond 1–10 van 1191234567...1112